Valitse taso

OUTOTEC (FILTERS) OY, asemakaavan ja tonttijaon muutos

Outotec (Filters) Oy:n tonttien käyttöä halutaan selkeyttää ja asemakaava ajantasaistetaan nykyisen käytön mukaiseksi. Suunnittelun tavoitteena on yhdistää nykyiset tontit 8 ja 9. Pallonkadun tontin sisään tuleva pohjoispää liitetään muodostettavaan tonttiin. Uusi katuliittymä avataan Tukkikadulta tontille. Liittymän tarkoitus on eriyttää teollisuustontin raskas liikenne ja toimistoliikenne toisistaan.

Kaavasuunnittelussa huomioidaan sijainti valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella ranta-alueella ja liikenteen toimivuus.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Outotec (Filters) Oy. Lappeenrannan kaupunki on päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ennakkokuulemista varten 11.3. - 1.4.2019.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 15.5.2019.

Kaupunginhallitus 20.5.2019.

Kaavaehdotus  on ollut nähtäville 23.5.- 24.6.2019.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 26.8.2019

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.10.2019.

Sijainti

Alue sijaitsee noin 1 km Lappeenrannan ydinkeskustasta luoteeseen. Alue rajautuu lännessä puisto-alueeseen ja Tukkikatuun, etelässä Satamatiehen, idässä puistoalueeseen ja pohjoisessa Saimaaseen. Suunnittelu-alueen pinta-ala on n. 6 ha. Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus on esitetty oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua työn aikana.

Liitteet
Asemakaavaselostus (4,21 MB)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (493,9 kB)
Havainnekuva (5,9 MB)
Osalliset (174,6 kB)
Lausunnot (2,13 MB)
Vastineet (284,6 kB)
Tilastolomakkeet (79,1 kB)
Tonttikartta (146,2 kB)
Kaavamuutoshakemus (996,4 kB)
Asemakaavakartta (525 kB)
Rakennushistoriaselvitys (9,51 MB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .