Valitse taso

Ihalaisen rautatiealueen asemakaavan muutos

Suunnittelualue on osa Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelman 2019 – 2021 kohdetta 76: Kaksoisraidehankkeeseen liittyvät asemakaavamuutokset. Luumäki – Imatra tavara -ratasuunnitelma on toteutettu kokonaisuudessaan kolmena erillisenä ratasuunnitelmana. Kokonaisuudesta erillään toteutettiin ensin kaksi erillistä ratasuunnitelmaa, jotka valmistuivat kesällä 2016. Kolmas ratasuunnitelma, niin sanottu ratasuunnitelma kolmonen, käsittää yksiraiteiselle osuudelle tehtävät parannustoimenpiteet kilometrivälillä (kmv) 252+000 – 305+050 sekä Joutsenosta alkavan kaksoisraideosuuden, joka alkaa kilometriltä 305+050 ja päättyy Imatran tavararatapihan länsipäähän. Kokonaishankkeen lähtökohtana on ollut vuonna 2010 valmistunut Luumäki - Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelma, joka puolestaan perustuu vuosina 2007–2008 laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin. Yleissuunnitelmasta poiketen kaksoisraide toteutetaan tässä vaiheessa ainoastaan välille Joutseno – Imatra. Muilla rataosuuksilla perusparannetaan olemassa olevaa rataa.

Tällä asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ratasuunnitelman mukaisen perusparannuksen toteuttaminen Karjalan radan ja Mustolan satamaradan yhtymäkohdan läheisyydessä.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen nähtävillä olo 4. - 25.2.2019 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 6.3.2019

Kaavaehdotus nähtävillä 11. - 25.3.2019

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan 
kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
1.6.2017 luku 7 § 5).

Kaupunkikehityslautakunta 3.4.2019.

Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
Lainvoimaisuus kuulutettu 28.5.2019.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee nykyistä rautatiealuetta sekä rautateiden väliin jäävää puistoaluetta. Alue rajautuu idässä Mustolan satamaraiteeseen ja lännessä Mäntylän sairaalan alueeseen ja rautatiehen. Suunnittelualue on 2,69 hehtaaria.

Liitteet
Asemakaavaselostus (4,19 MB)
Selostuksen liitteet 1-4 (21,41 MB)
Kaavakartta (312,3 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .