Valitse taso

Maasotakoulun polttoaineiden jakeluasema

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa maasotakoulun tarvitseman polttonesteiden jakeluaseman rakentaminen uuteen paikkaan. Maasotakoululla tulee olla kaikissa olosuhteissa varmuus polttonesteiden saannista kuljetuskalustolleen.

Nykyinen polttoaineen jakelupiste, joka sijaitsee Maasotakoulun alueen keskellä, on tullut käyttöikänsä päähän, ei täytä ensimmäisen luokan pohjavesialueelle sijoittuvalle jakelupisteelle asetettuja vaatimuksia
ja siitä halutaan luopua.

Kaavasuunnittelussa huomioidaan sijainti ensimmäisen luokan pohjavesialueella ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella sekä liikenteellinen toimivuus.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen maasotakoulun käyttöön tarvittavan jakeluaseman sijoittamisesta ja asemakaavan muuttamisesta on tehnyt alueen maanomistaja Senaatti-kiinteistöt. Esityksen Senaatti-kiinteistöille jakeluaseman kaavoittamisesta on tehnyt Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta.

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 10.12.2018 - 7.1.2019 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 15.4.2020.

Kaupunginhallituksen käsittely 20.4.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.4. - 25.5.2020.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyt (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Kaupunginvaltuusto 1.6.2020

Lainvoimaisuus kuulutettu 16.7.2020

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee maasotakoulun alueen itäosassa välittömästi maasotakoulun porttialueen eteläpuolella. Alue rajautuu idässä Lavolankatuun, etelässä kuntorataan ja lentokentän alueeseen, lännessä maasotakoulun rakennuksiin ja pohjoisessa Helsingintiehen.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .