Valitse taso

Puhakankadun kaupan alueet

Suunnittelun tavoitteena on Leirin alueen kehittäminen edelleen eläväksi ja elinvoimaiseksi kaupan alueeksi sekä rakentaa sujuvat ja turvalliset liikenne yhteydet erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavahankkeesta on järjestetty asukastilaisuus 19.11.2019.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävinä ennakkokuulemista varten 4.11. - 25.11.2019 välisenä aikana.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 11.12.2019

Kaupunginhallitus 16.12.2019

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 19.12.2019 - 21.1.2020.

Kaupunginhallitus 10.2.2020.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuuston käsittely 17.2.2020

Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutettu 7.4.2020.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan lounaispuolella Leirin kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa Kannus- ja Lentäjänkatuun, idässä Kivenkatuun, etelässä Teollisuuskatuun ja lännessä Lavolankatuun. Alueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .