Valitse taso

Tiurun lämpölaitoksen asemakaava

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavalin päästövähennystavoitetta. Tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen rakentaminen Rauha-Tiurun alueelle. Tavoitteena on, että lämpölaitos olisi käytössä lämmityskaudella 2023–2024. Uusi laitos tulisi korvaamaan olemassa olevan Rauhan Kylpyläntiellä sijaitsevan laitoksen tuotantoa siten, että olemassa oleva laitos toimisi jatkossa vara- ja huippulaitoksena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten 19.8.–12.9.2022 välisen ajan.

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 3.-25.11.2022. 

 

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2022 § 299

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 564

Asemakaava oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 22.12.2022 – 23.1.2023.

 

 Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginhallitus 20.3.2023.

Kaupunginvaltuusto 5.6.2023.

Lainvoimaisuus kuulutettu 19.7.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Rauhassa, noin 36 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään, Joutsenon keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 kilometriä ja Imatran kaupungin rajalle noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta sekä Tiuruniementien maantiealuetta. Suunnittelualue rajautuu Pohjoisessa Tiuruniementiehen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3,4 hehtaaria.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .