Valitse taso

Maaherrankatu 15

Kaavamuutosalue on vuonna 2017 hyväksytyssä yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi, jolla asuminen ja palvelut painottuvat (C-3).

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupunkimaisten, Maaherrankadun miljööseen soveltuvien asuinrakennusten toteuttaminen tontille. Samalla päivitetään asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä  vastamaan nykykäytäntöjä.

Kaavaehdotuksessa tontti on osoitettu asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueeksi, ja tontille voi toteuttaa kaksi kaksikerroksista rakennusmassaa. Tontilla sijaitseva huonokuntoinen omakotitalo puretaan.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus verkossa tiistaina 31.8.2021 klo 16.30. Asukastilaisuus toteutettiin verkossa Microsoft Teams-tilaisuutena, ja se oli kaikille avoin.  Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta

Muutettua kaavaehdotusta esiteltiin osallisille tiistaina 15.6.2021. Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Kaavan ennakkokuulemisen aikana on ollut asukastilaisuus 19.6.2018. Toinen asukastilaisuus on ollut 10.6.2019, jossa on esitelty kaavaratkaisun kaksi vaihtoehtoa.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Asunto Oy Lappeenrannan Maaherrankulma.

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen  18.6–6.8.2018. 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 27.5.2020.

Kaupunginhallitus 1.6.2020. Kaavamuutos palautettiin uudelleen valmisteluun.

Asukastilaisuus verkossa tiistaina 15.6.2021. Tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Kaupunginhallitus 5.7.2021.

Asemakaavaehdotus on  maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 9.8. – 8.9.2021.

Asukastilaisuus verkossa 31.8.2021 klo 16.30. Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginhallitus 27.9.2021.

Kaupunginvaltuusto 4.10.2021

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.11.2021. 

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Taikinamäen kaupunginosassa olevaa tonttia, joka rajautuu pohjoisessa Maaherrankatuun, idässä Urheilukatuun ja etelässä sekä idässä naapuritontteihin. Kaava-alueen pinta-ala on 1040 m2. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisella kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .