Valitse taso

Myllyniemen asemakaava ja tonttijako

Suunnittelun tavoitteena on laatia Myllyniemeen pientalovaltaisen alueen asemakaava, jossa huomioidaan alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot, alueen tyypillinen rakennustapa sekä erityispiirteet. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä turvataan maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kulttuuriympäristön säilyminen. Laadittava asemakaava on alueen ensimmäinen asemakaava.

Myllyniemen alueen asemakaavoitus jatkuu viereisen Laihianrannan alueen asemakaavoituksen edistyessä. Myllyniemen ja Laihianrannan alueelle laaditaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä. 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavan valmistelua varten alueen asukkailta on kysytty lähtötietoja Maptionnaire-karttakyselyn avulla, joka on ollut auki 2.-30.11.2020 välisen ajan. Kyselyn tuloksista tehty kooste löytyy Liitteet-kohdasta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löydät lisää tietoa muun muassa tiedottamisesta ja osallistumisen eri tavoista: Osallistuminen kaavoituksessa-opas.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selvityksiä sekä kerätään lähtötietoja, tavoitteita ja kehittämisideoita alueen asukkailta. Lähtötietojen keräämisen ja selvitysten valmistumisen  jälkeen laaditaan alustavia kaavaluonnoksia alueelle.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa virallinen kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä voi jättää mielipiteen. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Laihian kylässä Myllynimen alueella ja siihen kuuluvat Venerannantien ja Myllyniementien asutus lähialueineen. Suunnittelualue sijaitsee noin 8 kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelualueen on noin 10 hehtaaria.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .