Valitse taso

Pilotinkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Mattilan kaupunginosan pohjoisosaan. Kaavamuutoksen ensisijainen tarkoitus on kehittää Mattilan kaupunginosan liikenneverkkoa ja mahdollistaa valtatie 6:n rinnakkaistiem toteuttaminen suunnittelualueella. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kevyen liikenteen tarpeet ja päivitetään kaava kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä tarpeita.

ELY-keskuksen: Luonnos rinnakkaistieverkoksi -suunnitelma löytyy Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/etela-karjalassa-suunnitteilla/valtatien-6-muuttaminen-moottoriliikennetieksi-rinnakkaistiejarjestelyineen-valilla-selkaharju-mansikkala-lappeenranta-ja-imatra

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe 

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Aloitusvaiheessa on järjestetty kolme asukastilaisuutta.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä ennakkokuulemista varten 18.3.- 9.4.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä näillä nettisivuilla. Nähtävilläolo aikana kaavasta oli mahdollisuus jättää mielipide. Kaavasta saatiin 13 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin virtuaalinen asukastilaisuus 23.3.2021 klo 16.30 - 17.30. 

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistettiin saadun palautteen pohjalta ja laadittiin kaavaehdotus.  Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 6.10.2021 kokouksessaan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 11.10.2021. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 14.10. –15.11.2021 välisen ajan. Muistutuksia saapui nähtävilläoloaikana yksi. Kaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 4.11.2021 klo 16.30 Teams-etäyhteydellä.  Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Hyväksyminen

Asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella kaavamuutosaluetta on laajennettu siten, että Mattilantien itäosa on liitetty kaavamuutokseen ja sen nimi on muutettu Tiklintieksi. Asemakaavaehdotukseen tehdystä katunimeä koskevasta muutoksesta Lappeenrannan kaupunki on kuullut MRA 32 §:n mukaisesti erikseen niitä kiinteistönomistajia, joita asemakaavaehdotukseen MRA 27 §:n kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset koskevat. Kuulemisaikana ei tullut muistutuksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen (muutettu 20.1.2022) 24.1.2022 kokouksessaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 7.2.2022 kokouksessaan. 

Kaavasta oli hyväksymisen jälkeen mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksia ei saapunut ja kaava on saanut lainvoiman.

Lainvoimaisuus kuulutettu 22.3.2022.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Aikaisemmin järjestetyt asukastilaisuudet  

Virtuaalinen asukastilaisuus 4.11.2021 klo 16.30 alkaen

Virtuaalinen asukastilaisuus 23.3.2021 klo 16.30 - 17.30. 

Virtuaalinen asukastilaisuus 15.10.2020 (Koppelontien maanomistajille)

Kaavakävely 9.9.2020 (Koppelontien maanomistajille)

Asukastilaisuus 20.8.2019 Mäntylän päiväkodilla 

Katusuunnittelun asukastilaisuus

Katusuunnittelua on tehty rinnakkain asemakaavamuutoksen kanssa. Katusuunnitelmaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 8.6.2021 klo 17.00-18.30. etätilaisuutena verkossa. Lisätietoa katusuunnitelmasta ja katusuunitelman asukastilaisuudesta täältä.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosassa sijaitsevaa setsemää omakotitalotonttia ja katualueita sekä puistoalueita.  Suunnittelualueen etäisyys Lappeenrannan keskustaan on noin kaksi kilometriä. Oheiseen karttaan on merkitty asemakaavamuutosalueen sijainti. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,8 ha.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen. 

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat, joille on lähetetty kirje kaavan luonnoksen nähtävilläolosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .