Valitse taso

Nuijamaan entinen tulli ja raja-asema

Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueen maankäyttöä kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä tarpeita tullin- ja raja-aseman siirryttyä Nuijamaan taajaman lounaispuolelle. Asemakaavalla mahdollistetaan monipuolisen yritystoiminnan sijoittaminen  alueelle ja osoitetaan uutta käyttöä käytöstä poistuneelle yleiselle tielle. Lisäksi mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon kehittäminen ja tarvittaessa sen korvaaminen uudella puhdistamolla.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

 Asemakaavaehdotuksesta järjestettiin virtuaalinen asukastilaisuus 30.3.2021 klo.16.30 - 17.30 .  Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

 

Kaavaluonnoksesta on järjestetty  esittelytilaisuus kaavakävelynä  tiistaina 13.10.2020. Kaavakävely alkoi vanhan raja-aseman edustalta (Rajatie 276).

 


Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.9.2019. 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 12.10. - 2.11.2020 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 22.12.2020, jossa asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 24.2.2021.

Kaupunginhallitus 1.3.2021.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 11.3.-12.4.2021.

Virtuaalinen asukastilaisuus 30.3.2021 klo 16.30-17.30.  

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginhallitus 19.4.2021.

Kaupunginvaltuusto 26.4.2021.

Lainvoimaisuus kuulutettu 14.6.2021.

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Nuijamaalla, Saimaan kanavan eteläpuolella, sijaitsevaa entistä rajanylitysaluetta ja jätevedenpuhdistamoa. Suunnittelualue rajautuu Nuijamaanjärveen, Saimaan kanavaan ja Nuijamaan kirkonkylän asutukseen. Suunnittelualue kiertää kirkonkylän pohjois- ja itäpuolelta. Suunnittelualue pitää sisällään entisen tullin ja raja-aseman lisäksi Rajatien lakkautetun yleisen tien osuuden, kanavaan rajoittuvan satama-alueen sekä jätevedenpuhdistamon ja sen lähialueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Lappeenrannan keskustaan on kaava-alueelta matkaa noin 25 kilometriä. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .