Valitse taso

IVH Kampuksen ja Ylioppilastalon asemakaavan ja tonttijaon muutos

Alueen voimassa oleva asemakaava on monilta osin vanhentunut nykyaikaisen kampuksen vaatimuksiin nähden. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja aiempaa monipuolisemmat käyttötarkoitukset. Toimistokäytön lisäksi kaavalla mahdollistetaan mm. liiketilat, majoitustilat ja asuminen. Lisäksi asemakaavalla nimetään lähivirkistysalueella sijaitseva ajoyhteys.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavaluonnos, OAS ja valmisteluaineisto on pidetty MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.6. – 24.6.2019.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnos, OAS ja valmisteluaineisto on pidetty MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.6. – 24.6.2019.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 11.11.2020.
Kaupunginhallitus 23.11.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 3.12.2020 - 4.1.2021.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 25.1.2021

Lainvoimaisuus kuulutettu 15.3.2021.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Skinnarilan kaupunginosassa noin kuusi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Kaavamuutosalue käsittää neljä osa-aluetta.
Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ja LAB ammattikorkeakoulun kampuksen kaakkoispuolella olevia Ylioppilastalo
Oy:n tonttia, osaa Investors House (IVH) -kampuksen toimisto- ja tuotantotiloista sekä osia Saturnuksenrinteen lähivirkistysaluetta ja Skinnarilanpuistoa.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt


Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .