Valitse taso

Koivikonkatu 1

Asemakaavamuutos on käynnistynyt Koivikonkatu 1:n kiinteistönhaltijan (vuokralaisen) aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa Koivikonkatu 1:n tontin rajoja ja mahdollistaa tontin laajentaminen viereisen puistoalueen suuntaan.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §)
Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ennakkokuulemista varten 16.5. – 6.6.2022 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä näillä nettisivuilla. lausuntoja saapui 8 kappaletta, mielipiteitä ei saapunut.


Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta on tarkistettu saadun palautteen perusteella ja laadittu kaavaehdotus.

Kaupunkikehityslautakunta  29.6.2022. MRA 27 §:n mukainen kaavan nähtävillä olo 4.8. - 18.8.2022.

 

 

Hyväksymisvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 24.8.2022.

Lainvoimaisuus kuulutettu 5.10.2022.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Hartikkalan kaupunginosassa noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelualue sijaitsee Koivikonkadun ja Hartikkalankadun kulmauksessa. 

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .