Valitse taso

Selkäharju

Suunnittelun tarkoituksena on täydentää Selkäharjun alueen kaupunkirakennetta ja tarjota uusia teollisuustontteja hyvien liiken-neyhteyksien varrella. Alue suunnitellaan siten, että se mahdollistaa vaihtelevat tont-tikoot ja eri kokoisten yritysten sijoittumisen alueelle. Alueen katuverkkoa täydennetään tarvittavin osin.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavamuutoksesta järjestettiin asukastilaisuus tiistaina 12.1.2021 Teams-sovelluksella.Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävillä Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 15.12.2020–18.1.2021.

 

Ehdotusvaihe


Kaupunkikehityslautakunta 30.6.2021.

Kaupunginhallitus 5.7.2021. MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä  9.8. – 8.9.2021.

 

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginhallituksen käsittely 27.9.2021.

Kaupunginvaltuusto 4.10.2021.

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.11.2021.

Sijainti

Asemakaava koskee Selkäharjun kaupunginosassa olevaa teollisuusaluetta. Suunnittelualue sijaitse noin 8 kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Alue rajautuu lännessä Mikkelintiehen/ Valtatie 13:een, pohjoisessa Selkäharjunkatuun, idässä Salpausselänkatuun ja etelässä Valtatie 6:een. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 34,4 ha. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .