Valitse taso

Leirin alueen kehittäminen

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa tarvittavin osin alueen asemakaavaa samaan aikaan vireillä olevan osayleiskaavamuutoksen pohjalta. Osayleiskaavan muutoksen taustalla on kaupan rakennemuutos ja kaupallisten palveluiden tilantarpeen muuttuminen. Osayleiskaavan ja asemakaavan muutoksilla pyritään monipuolistamaan alueen maankäyttöä.

Osayleiskaavan etenemistä voi seurata osayleiskaavan verkkosivulla .

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävillä olosta kuuluttaminen 21.2. - 21.3.2022. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi osoittaa sähköpostilla tai kirjeenä osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.    

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Menneet tapahtumat

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 7.3.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena.  Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Tilaisuudessa osallisilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Tilaisuudessa nauhoitettiin kaavahankkeen esittelyosuus, joka on katsottavissa tämän linkin kautta.

Ennen varsinaisen asemakaavaluonnoksen laatimista alueen maanomistajilta, vuokralaisilta, yrittäjiltä ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely oli avoinna 21.2.21.3.2022.  Kyselyyn sai vastata myös tämän sivun Asiakirjat ja liitteet-osiosta tulostettavalla lomakkeella. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kiitos osallistujille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan lounaispuolella Leirin kaupunginosassa. Alustavasti rajattu suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Puhakankatuun ja Lentäjäntiehen, idässä Metsä-Saimaan teollisuusrataan, etelässä Opintiehen ja lännessä Lavolankatuun. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä asemakaavan muutostarpeiden selvittyä.

Asemakaavan alustava rajaus

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657.

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .