Valitse taso

Asemakaavan muutos 10 Alakylä kortteli 30 tontit 2 ja 3 (Tellervonkatu 69 ja 71)

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa rivitalojen rakentaminen nykyisille omakotitalotonteille. Suunnittelukohde ovat Lappeenrannan kaupungin vuosien 2023-25 kaavoitusohjelman kohde nro 28 Tellervonkatu 69,71.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 8 - 29.5.2023.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 28.6.2023

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo 3.8 - 17.8.2023.

Kaupunkikehityslautakunta 23.8.2023.

Lainvoimaisuus kuulutettu 4.10.2023.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskusta kaakkoon. Asemakaa-vamuutos koskee Alakylän kaupunginosan korttelin 30 tontteja 2 ja 3 osoitteessa Tellervonkatu 69 ja 71.

Suunnittelualueen pinta-ala on 2278 m². Suunnittelualueen sijainti on esitetty alla olevalla kartalla punaisella pallolla.

Liitteet
Asemakaavaselostus (5,96 MB)
Selostuksen liitteet (3,28 MB)
Kaavakartta (128,4 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .